CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tất cả CB, GV, HSSV đi đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 14/7 phải khai báo y tế và cách ly theo quy định, thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người và thường xuyên rửa tay.