Công ty WONDERFUL SAI GON ELECTRICS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – SINGAPORE
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

DANH SÁCH HỌC SINH  
Đăng ký phỏng vấn tại Công ty WONDERFUL SAI GON ELECTRICS 
Địa chỉ: số 16 đường số 10, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

    Ghi chú: 
Địa điểm phỏng vấn: Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.
Thời gian: 9giờ 00 ngày 16/03/2009 


PHÒNG CÔNG TÁC HS - SV

Ngày đăng: 13/05/2015