Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng, trung cấp 18 tháng, trung cấp 24 tháng

Tải về Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng, trung cấp 18 tháng, trung cấp 24 tháng

Ngày đăng: 26/05/2013

Quyết định ban hành quy chế rèn luyện

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
VIỆT NAM – SINGAPORE

Số :118 / QD - TCDVS 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 13 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc : Ban hành quy chế rèn luyện của HSSV
Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
VIỆT NAM - SINGAPORE

 - Căn cứ Quyết định số 257/QĐ - BLĐTBXH ngày 21/ 01/ 2008 của Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã Hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore trên cơ sở của Trường Kỹ Thuật Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương  
- Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ - UBND ngày 01/ 07/ 2008 của tỉnh Bình Dương về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
- Xét đề nghị của Phòng Công Tác Học sinh - Sinh viên

Ngày đăng: 14/05/2015