Thông báo

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I- năm học 2014-2015

               UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     VIỆT NAM SINGAPORE                                                   --------------------  

                          -----------------                                   Thuận An, ngày  6    tháng  10    năm  2014

 

 

THÔNG BÁO

      Về việc thu tiền học phí  học kỳ I- năm học 2014-2015

                          

Trường Cao đẳng  nghề  Việt Nam- Singapore thông báo:

   Học sinh các lớp :

-        Hệ Trung cấp nghề: Khoá VIII-T3/2012 ; Khoá  IX-T9/2012 ; Khóa    IX-T3/2013;  Khóa X-T9/2013; Khóa  X-T3/2014

-        Hệ Cao đẳng nghề: Khoá V/2012; Khóa VI-2013

 Liên hệ  với giáo viên chủ nhiệm để đóng tiền học phí học kỳ I- năm học 2014-2015 theo qui định của khoá học, cụ thể như sau:

 1/ Học phí:

  •    Hệ Trung cấp nghề : 340.000đ/ tháng x 5 tháng =  1.700.000 đ
  •    Hệ Cao đẳng nghề:  380.000đ/ tháng x 5 tháng  = 1.900.000 đ

Thời gian nộp: kể từ ngày ra thông báo đến ngày  15/ 11 /2014

 

2/ Bảo hiểm tai nạn: 60.000 đ/ người / năm (tự nguyện)

3/ Bảo hiểm y tế : 290.000 đ/ người/ năm (bắt buộc)

Thời gian nộp: kể từ ngày ra thông báo đến ngày  15/ 10 /2014

 

Lưu ý:

+ Đối với HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí phải được Hội đồng xét duyệt của Trường thông qua.

+ Những HSSV đã tự mua BHYT thì nộp bản photo ( không cần chứng thực) cho nhà trường trước ngày 15/10/2014.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Trưởng các phòng, khoa

- Lưu (TV)