Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng nhân sự

                            TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ   
                            VIỆT NAM – SINGAPORE  

         Số: 688  /TB-TCĐNVS      

 V/v: tuyển nhân sự


   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày   25  tháng 10 năm 2013  

        

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore cần tuyển nhân sự thuộc các vị trí việc làm sau:

1/ Giảng viên nghề: 6 người, tốt nghiệp đại học trở lên theo chuyên ngành; có chứng chỉ: Sư phạm dạy nghề, ngoại ngữ B, tin học B trở lên, cụ thể:

-      Cơ khí động lực, Công nghệ ô tô: 1 (Một)

-      Cơ khí chế tạo: 2 (Hai)

-      Điện công nghiệp, Điện khí hóa – Cung cấp điện, cơ điện tử, Tự động hóa, Mạng & Nhà máy điện: 3 (Ba).

 

2/ Giáo viên văn hóa: tốt nghiệp đại học sư phạm theo chuyên ngành; có chứng chỉ ngoại ngữ B, tin học A trở lên:   Toán: 1 (Một).

3/ Chuyên viên tổ chức hành chính: Tốt nghiệp đại học các ngành KHXH, KT, HC; có chứng chỉ ngoại ngữ B, tin học A trở lên: 1 (Một)

*  Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 05/11/2013.

*  Ngày phỏng vấn, kiểm tra: Dự kiến 08/11 - 12/11/2013.

*  Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Phòng Tổ chức hành chánh – ĐT: 3831413, 3820655)./.

  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM - SINGAPORE

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG