Phòng Tổ chức - Hành chính

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC VINH

CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG

Danh sách cán bộ viên chức trong đơn vị

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Học vị

Chuyên ngành

Email

Điện thoại

01

Nguyễn Quốc Vinh

1961

Trưởng phòng

Đại học

Cơ kỹ thuật

vinhnguyen.vsvc@gmail.com

0918000008

02

Bồ Minh Trung

1978

Phó trưởng phòng

Đại học

Kinh tế tiền lương

bmt.vsvc@gmail.com

0908301617

03

Võ Ngọc Hương Thảo

1976

Chuyên viên

Đại học

Kỹ thuật nữ công

huongthao0305@gmail.com

0918151766

04

Nguyễn Văn Thành

1967

Kỹ thuật viên

 

Cơ khí

thanhngv67@gmail.com

0983812088

05

Võ Minh Sang

1981

Kỹ thuật viên

Đại học

Điện tử

sangvm309@gmail.com

 

06

Lê Quang Thiện

1987

Chuyên viên

Đại học

Hệ thống thông tin

lequangthien22@gmail.com

0917679727

07

Nguyễn Thanh Tình

1985

Kỹ thuật viên

Cao đẳng

Nguội sữa chữa máy công cụ

thanhtinhn85@gmail.com

0979616963

08

Huỳnh Thị Minh Giao

1984

Văn thư

Cao đẳng

Kế toán

huynhthiminhgiao.vsvc@gmail.com

0918229929

09

Lê Minh Trí

1964

Nhân viên y tế

Sơ cấp

 

 

0933410441

10

Trần Viết Kha

1973

Chuyên viên

Đại học

Kế toán

kinhkhaviet@gmail.com

0903854409

11

Lê Minh Phương

1973

Lái xe

 

 

 

01229.321.123

12

Đậu Thanh Hùng

1987

Lái xe

 

 

01246606567

13

Phạm Thị Ngọc Tài

1973

 

 

 

Tổ phục vụ

 

14

Lê Thị Thu Hà

 

 

 

 

01212274596

15

Cao Thị Thu Thủy

 

 

 

 

0915756561

16

Nguyễn Thị Trong

 

 

 

 

0906864869

17

Nguyễn Thị Kim Sang

 

 

 

 

01225432844

18

Nguyễn Tấn Đức

 

 

 

 

Tổ bảo vệ

 

19

Phạm Văn Thành

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Hữu Lễ

 

 

 

 

 

21

Bùi Đình Vinh

 

 

 

 

01684508078

22

Phạm Xuân Minh

 

 

 

 

 

23

Nguyễn Thế Đường

 

 

 

 

 

24

Nguyễn Đình Thân

 

 

 

 

 

25

Nguyễn Văn Hoàng

 

 

 

 

0942856339

26

Nguyễn Văn Đức

 

 

 

 

01657232029

27

Huỳnh Văn Hùng

 

 

 

 

0978535889

28

Nguyễn Tấn Thành

 

 

 

 

 

29

Trần Hoàng Phi

 

 

 

 

0937056438

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát; kiểm tra các văn bản hành chính do các đơn vị soạn thảo theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ, tạp vụ; quản lý dịch vụ giữ xe ôtô; việc sử dụng xe ôtô.

b. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề (đã được phê duyệt) phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn.

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh, Hội động tuyển dụng, Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, …

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong và ngoài Trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Công tác hành chính, tổng hợp:

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các con dấu của nhà trường theo quy định của Nhà nước. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Quản lý phòng họp; hệ thống mạng và trang web trường; công tác lễ tân, khánh tiết.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với CB, VC, HĐLĐ, sinh viên, học sinh, học viên và nhân dân theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường theo Quy chế sử dụng, bảo dưỡng xe ôtô.

- Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản. Phòng cháy chữa cháy

3. Công tác thi đua, khen thưởng:

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương …

- Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo quy định hiện hành.