Phòng Tài vụ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng Phòng (Phụ trách phòng)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng Phòng (Phụ trách phòng)

 

 

Danh sách cán bộ viên chức trong đơn vị:

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Học vị

Chuyên ngành

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh

1970

Phó trưởng phòng

Cử nhân

Kế toán

Thanh.vsvc@gmail.com

0903 805340

2

Trần Thị Hoa Lợi

1981

Chuyên viên

Cử nhân

Kế toán

 

 

3

Lê Thị Hằng

1981

Nhân viên

Trung cấp

Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG

- Phòng tài vụ là phòng tham mưu giúp  Hiệu Trưởng trong tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính-kế toán trong Nhà trường theo quy định của Pháp luật

- Tổ chức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, vật tư tài sản ủa Nhà Trường.

NHIỆM VỤ

  • Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo quy định
  • Quản lý, tổ chức thu, chi các nguồn vốn, tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ tài chính đáp ứng các yêu cầu cho đào tạo và các họat động khác trong Nhà trường.
  • Lập kế hoạch và quản lý các nguồn vốn: Vốn Xây dựng cơ bản, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của Nhà Trường
  • Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chỉ tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh ph, đảm bảo các nguyên tắc Tài chính-kế toán, chi trả các nguồn kinh phí đã được phê duyệt kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác
  • Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi Nhà trường
  • Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất xuất dịch vụ trong Nhà Trường
  • Xây dựng phương án Tài chính, rà soát bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế Tài chính của Nhà trường và thông qua Hội nghị Công nhân viên chức hàng năm
  • Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê và tổng hợp báo cáo tài sản hàng năm
  • Thực hiện các báo cáo quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm, trình Hiệu Trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu định kỳ.
  • Hướng dẫn và phối hợp các đơn vị Phòng, Khoa thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của Nhà Trường. Đảm bảo việc cấp phát lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định