Nhà trường - Liên kết Doanh nghiệp tuyển sinh nghề CẮT GỌT KIM LOẠI

Nhà trường liên kết với công ty Cổ phần công nghệ Môi trường PST đào tạo chương trình Cao đẳng chính quy miễn 100% học phí, Mỗi năm học 04 tháng tại trường, 06 tháng thực hành tại doanh nghiệp. Phụ cấp thực hành tại doanh nghiệp 4.500.000đ/ 26 ngày công; thực tập các ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng từ 150% đến 300% lương.

thong
thong