TB - Thi tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa XVI-9/2019

Thông báo thi Tốt nghiệp đợt tháng 7-2021 hệ Trung cấp khóa XVI-9/2019 như sau:

THÔNG BÁO

V/v Thi Tốt nghiệp Hệ Trung cấp khóa XVI – 9/2019

Và học sinh Hệ Trung cấp các khóa trước đăng ký dự thi - thi lại

 

 
   

   Căn cứ kế hoạch thi Tốt nghiệp số 521/KH - TCĐNVS ngày 31 tháng 5 năm 2021, Nhà trường thông báo đến tất cả học sinh đang học tại trường và học sinh các khóa trước chưa tốt nghiệp hệ Trung cấp lịch ôn và thi tốt nghiệp cụ thể như sau:

I. Thủ tục đăng ký (Đối với học sinh dự thi, thi lại)

Thời gian đăng ký và đóng lệ phí dự thi, thi lại từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 06/7/2021 tại phòng Đào tạo (105B). Hồ sơ bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi, thi lại

2. Nộp 04 tấm hình thẻ (hình 3cm x 4cm đối với Khóa 2017 – 2018, hình 4cm x 6cm đối với Khóa 2016 trở về trước).

3. Lệ phí ôn, thi 50.000 đồng/môn (năm mươi nghìn trên một môn).

II. Thời gian ôn thi tốt nghiệp:

1. Công bố danh sách đủ điều kiện thi tốt nghiệp vào ngày 14/7/2021.

2. Ôn thi:

- Lý thuyết nghề: từ ngày 05/7/2021 đến 10/7/2021

- Thực hành nghề: từ ngày 12/7/2021 đến 17/7/2021

- Chính trị: từ ngày 15/7/2021 đến 24/7/2021

- Văn hóa nghề (dành cho học sinh hệ trung cấp 36 tháng): ngày 20/7/2021

III. Thời gian thi tốt nghiệp:

Môn chính trị: Sáng thứ hai ngày 26/7/2021

Lý thuyết nghề: Chiều thứ hai ngày 26/7/2021

Môn Toán: Sáng thứ ba ngày 27/7/2021

Môn Vật lý: Chiều thứ ba ngày 27/7/2021

Môn hóa học: Sáng thứ tư ngày 28/7/2021

Thực hành nghề: Từ ngày 27/7/2021 đến 31/7/2021

IV. Công bố kết quả thi tốt nghiệp

18/8/2021: Công bố kết quả thi tốt nghiệp và thông báo thi lại tốt nghiệp lần thứ nhất (nếu có).

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                   (Đã ký)

 - Ban Giám Hiệu;

 - Trưởng Phòng, Khoa;

 - Thông tin đến giáo viên, sinh viên;

 - Đăng trên trang website Nhà trường

 - Lưu PĐT./.

thong
thong