Công đoàn

 

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Ông Phan Hoàng Ân Chủ tịch  
2 Bà Trần Minh Hương Phó chủ tịch  
3 Bà Vũ Thị Yến Thành viên  
4 Bà Lý Tú Thanh Thành viên  
5 Bà Phạm Thị Kiều Diễm Thành viên  
6 Ông Đặng Anh Tuấn Thành viên  
7 Ông Nguyễn Xuân Tùng Thành viên  
8 Ông Hồ Minh Nghĩa Thành viên  
9 Ông Hà Trần Trọng Hữu Thành viên  
10 Ông Phạm Văn Trúc Giang Thành viên  
11 Ông Phạm Thanh Hùng Buôn Yă Thành viên  
       

cool. Uỷ Ban kiểm tra:

T Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1   Ông Hồ Minh Nghĩa                      Trưởng ban  
2 Ông Trần Thế Thành Thành viên  
3 Bà Lê Thị Mỹ Linh Thành viên  
       
thong
thong