Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai  thực hiện công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy, chất lượng giảng dạy và các điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ LĐTB-XH và quy định của Trường đã ban hành.

II. NHIỆM VỤ

Phòng Đào tạo có nhiệm vụ cụ thể như sau:

   1. Phối hợp với các khoa và tổ bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

   2. Phối hợp với các khoa và các tổ bộ môn xây dựng chương trình đào tạo các đề cương môn học/ mô đun, tài liệu hướng dẫn học tập của các môn học/ mô đun;

   3. Phối hợp với các khoa và các bộ môn tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài);

   4. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo tại trường: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Liên thông giữa các bậc học;

   5. Phối hợp với các khoa, tổ bộ môn tổ chức đào tạo các lớp bổ túc văn hóa, chuyên đề ngắn hạn, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề...

   6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu, chuẩn bị điều kiện vật chất (phòng học, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

   7. Lập kế hoạch thực tập sản xuất cho người học;

   8. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và kiểm tra giám sát hoạt động dạy và học;

   9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các kì thi trong trường: thi kết thúc môn, thi tốt nghiệp (thực hiện công tác xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp), cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của người học;

   10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ hội giảng, hội thi để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên;

   11. Theo dõi, tổng hợp đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê làm báo cáo các vấn đề về giáo dục, đào tạo;

   12. Quản lí định mức giảng dạy của giáo viên và các chế độ về công tác giảng dạy, thanh toán vượt giờ hợp đồng giảng dạy và thanh lý hợp đồng giảng dạy;

   13. Quản lí kết quả học tập của người học, tổ chức xét cho học tiếp và bảo lưu kết quả học tập của người học;

   14. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, đề xuất kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong toàn Trường;

   15. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

   16. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người học;

   17. Khai thác, sử dụng và quản trị phần mềm quản lí đào tạo.

                                              Danh sách cán bộ, giáo viên trong đơn vị:

        

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Phan Trần Phú Lộc

Trưởng phòng

Phụ trách chung

locphantranphu@vsvc.edu.vn

2

Trần Minh Hương

Phó Trưởng phòng

Phụ trách kế hoạch, tiến độ, thời khóa biểu; Tuyển sinh

tranminhhuong@vsvc.edu.vn

3

Lê Ngọc Quyên

Chuyên viên

Thực hiện in ấn, cấp phát văn bằng chứng chỉ; Quản lý học lại

lengocquyen@vsvc.edu.vn

4

Vũ Thị Ninh

Chuyên viên

Tổng hợp kết quả học tập

vuthininh@vsvc.edu.vn

5

Nguyễn Hữu Yến Trang

Chuyên viên

Kiểm tra hồ sơ giáo vụ, thanh lý giảng dạy

yentrang@vsvc.edu.vn

6

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Thực hiện công tác tuyển sinh

nguyenthiphuongthao@vsvc.edu.vn

thong
thong