Phòng Đảm bảo chất lượng

I. Nhân sự

1. Lý Ngọc quang – Trưởng phòng

Trình độ: Thạc sĩ 

Số điện thoại: 0918802239 Email: quanglyngoc@vsvc.edu.vn

2. Võ Ngọc Hương Thảo – Kỹ sư – Chuyên viên

Trình độ: Kỹ sư kỹ thuật nữ công

Số điện thoại: 0901200776 Email: thaovongochuong@vsvc.edu.vn

3. Lê Thị Ngọc Hương – Cử nhân – Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ

Số điện thoại: 0908658393 Email: huonglethingoc@vsvc.edu.vn

4. Lưu Thị Cẩm Châu – Cử nhân – Chuyên viên

Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ

Số điện thoại: 0948735937 Email: chauluuthicam@vsvc.edu.vn

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực về đảm bảo chất lượng, công tác kiểm định chất lượng nhà trường và kiểm định chương trình đào tạo nghề, công tác khảo thí, thanh tra đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và hội thi các cấp.

Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

2.  Nhiệm vụ

 * Công tác quản lý, đánh giá chất lượng GDNN trong nhà trường

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng Mục tiêu chất lượng (MTCL) và lập Kế hoạch thực hiện MTCL năm học của trường và các đơn vị trực thuộc. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL.

- Chủ trì việc tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo định kỳ và đề xuất các cải tiến. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng hàng năm.

- Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực GDNN.

- Lập kế hoạch triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN cho hoạt động đào tạo của trường.

- Hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng GDNN theo kế hoạch của nhà trường.

- Kiểm tra việc thu thập, lưu trữ và định kỳ hàng tháng cập nhật thông tin và minh chứng của trường và của các đơn vị theo các tiêu chuẩn đánh giá.

- Đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

- Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc đánh giá chất lượng cơ sở GDNN/ Chương trình đào tạo của trường.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

- Tham mưu tổ chức các hội thi như: Thiết bị đào tạo tự làm; Tay nghề; Sáng tạo khoa học kỹ thuật; Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở.

- Phối hợp với các đơn vị tham gia các hội thi cấp tỉnh và quốc gia.

- Tham gia, phối hợp tham gia các hoạt động có liên quan đến chương trình xây dựng Thành phố thông minh, Công nghệ 4.0.

- Tham mưu, phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học tại trường.

- Tham mưu, chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học các cấp.

* Công tác khảo thí, thanh tra đào tạo:

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định.

- Phối hợp với các khoa xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, đề thi hết môn học/mô đun.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức các kỳ thi hết môn học/mô đun, thi tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Lao động TB&XH. Chủ trì thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học/mô đun của giáo viên.

- Từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào công tác khảo thí .

- Xây dựng quy trình thực hiện công tác khảo thí, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy trình của các khoa, phòng ban liên quan.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và yêu cầu của các cấp.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, hằng năm và tổ chức thực hiện sau khi được hiệu trưởng phê duyệt.

* Công tác quản lý thư viện:

- Tổ chức các loại hình hoạt động phục vụ bạn đọc; cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng hiện đại, tiện ích và văn minh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, tài liệu điện tử trên mạng Internet... nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức quản lý lưu trữ, định kỳ kiểm kê, thanh lọc và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quv định.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

thong
thong