Quy chế tổ chức và hoạt động

 

      

        Vào ngày 19/9/2017, hội nghị toàn thể Hội đồng trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam Singapore họp thảo luận và thống nhất ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Chủ tịch Hội đồng trường đã ký quyết định số 13/QĐ-TCĐNVS ngày 13/01/2018 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động.

 

 

 

 

 

 

 

thong
thong