Phòng Tài vụ

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý thu chi tài chính, kiểm soát tài chính kế toán tại đơn vị. Quản lý, sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác tại đơn vị.

2. Nhiệm vụ

-  Lập kế hoạch thu chi tài chính hàng năm.

-  Quản lý và theo dõi thu học phí và các khoản phải nộp của người học

- Theo dõi các hợp đồng đào tạo và hoạt động dịch vụ, xuất hóa đơn và theo dõi công nợ.

-  Quản lý tài sản của Nhà trường (phần giá trị) và thực hiện chế độ khấu hao tài sản theo quy định của Nhà nước. Định kỳ hàng năm, phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm kê vật tư, dụng cụ, tài sản. Đối chiếu sổ sách kế toán với sổ sách kế toán kho từng đơn vị trong trường.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.

- Thực hiện theo dõi quyết toán hóa đơn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân, theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản cùa trường.

- Hướng dẫn các phòng khoa liên quan thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách tài chính kế toán đúng quy định.

- Thực hiện công khai tài chính, công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

-  Thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách trong thu chi tài chính để hạn chế và tránh những sai sót trong việc sử dụng vốn và tài sản.

-  Tổ chức thực hiện kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho NSNN. Thanh toán đúng hạn các khoản thanh toán cá nhân, phải thu, phải trả.

-  Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

-  Quản lý tài sản, tham gia hội đồng thanh lý tài sản cố định và tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.

-  Tham gia và góp ý xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm tại đơn vị.

-  Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung.

-  Thực hiệc các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo yêu cầu.

* Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Tài vụ:

thong
thong