Chương trình đào tạo - năm 2021

Chương trình đào tạo năm 2021 các nghề như sau:

1. Hệ Cao đẳng:

2. Hệ Trung cấp:

3. Hê liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng:

 

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông