Phòng Đối ngoại

 

 

CHỨC NĂNG:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, , liên kết đào tạo, quan hệ doanh nghiệp, tự kiểm định và nghiên cứu ứng dụng trong trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore.

 

- Đề xuất, lập kế hoạch, quản lý và phối hợp với các đơn vị khác trong trường để tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc các lĩnh vực nêu trên.

 

NHIỆM VỤ:

- Lập kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho cho đối tượng học sinh các trường THPT và THCS trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

 

- Lập chiến lược, đề xuất kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giao lưu, hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.

 

- Liên hệ, tổ chức các buổi làm việc của đơn vị trong trường với các đòan khách trong và ngòai nước hoặc tham quan học tập kinh nghiệm với các đơn vị khác. Đề xuất kế hoạch giao lưu, học tập kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các đơn vị khác.


- Đề xuất các giải pháp quảng bá thông tin, tổ chức biên soạn tài liệu, bài viết trên trang web của trường nhằm mục đích tuyên truyền hình ảnh, hoạt động của trường đối với bên ngoài.


- Phối hợp với các đơn vị trong và ngòai trường tổ chức tiếp xúc, quan hệ với các doanh nghiệp, tạo điều kiện bố trí việc làm cho các học sinh, sinh viên tốt nghiệp và gửi học sinh, sinh viên thực tập tốt nghiệp.


- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng định hướng chiến lược, lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn nhằm  phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn của nhà trường.


- Quản lý tiến độ thực hiện, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định - nghiệm thuđề tài các cấp và các dự án liên quan đến kinh phí của nghiên cứu khoa học công nghệ.


- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc tìm kiếm đề tài nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường cung cấp thông tin về công nghệ mới cho giáo viên và sinh viên – học sinh của Trường.


- Xây dựng kế họach, phối hợp với các phòng khoa trong trường và các doanh nghiệpđể đưa giáo viên đến thực tập tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao tay nghề và tiếp cận với công nghệ mới.


- Xây dựng kế họach, tổ chức thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng cơ sở GDNN vàquản lý chất lượng.

 

- Tham gia, tổ chức và triển khai các hội nghị hội thảo liên quan đến khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo và ngiên cứu khoa học của trường nhằm tăng cường về qui mô, ngành nghề đào tạo, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nghề và trong họat động hợp tác – liên kết.


- Nghiên cứu, đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất phù hợp với các điều kiện của trường và theo qui định của pháp luật. Đồng thời đề nghị nhà trường khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

 

- Cung cấp thông tin và hướng dẫn thủ tục cho cán bộ, giáo viên và sinh viên – học sinh có thể tham gia các giải thưởng, chương trình học bổng, các Hội thi do các đơn vị cấp Tỉnh và Quốc gia tổ chức

 

- Tổ chức biên soạn, biên dịch các tài liệu, văn bản, thư điện tử tiếng nước ngoài có liên quan đến hoạt động hợp tác, quan hệ đối ngoại theo sự phân công của Hiệu trưởng.


- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về hợp tác – liên kết đào tạo trong và ngoài nước.


- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác đối ngoại và nghiên cứu khoa học.


- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động có liên đến quan hệ đối ngoại, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.